O društvu za upravljanje

O društvu za upravljanje

Akcionarsko društvo za upravljanje Dobrovoljnim penzijskim fondom Generali Beograd je prvo društvo osnovano kod nas, koje je 8.9.2006. od Narodne banke Srbije dobilo dozvolu za rad. Osnovalo ga je Generali Osiguranje a.d.o. Beograd, sa ukupnim učešćem u osnovnom kapitalu Društva u visini od 100% kapitala. Generali Osiguranje a.d.o. Beograd je članica Generali grupe, jedne od najvećih svetskih kompanija koje se bave osiguranjem i upravljanjem imovinom. Osnovana 1831. godine, prisutan je u preko 50 zemalja u svetu, sa 82 hiljade zaposlenih koji opslužuju 68 miliona klijenata.

Poslovno ime društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom: Akcionarsko društvo za upravljanje Dobrovoljnim penzijskim fondom Generali Beograd

Skraćeno poslovno ime društva: Generali ad Beograd dudpf

Sedište društva: Beograd, Novi Beograd, Vladimira Popovića 8, 11070 Beograd

Naziv rešenja Narodne banke Srbije: Dozvola za rad Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Generali G.br 8071 od 08.09.2006.

Matični broj Društva: 20200677

Registarski broj: 151391

Akcionarsko društvo za upravljanje Dobrovoljnim penzijskim fondom Generali Beograd upravlja sa dva dobrovoljna penzijska fonda: Generali Basic i Generali Index.

Generali Basic je namenjen članovima koji žele da njihova sredstva budu uložena sa ciljem ostvarenja najboljih prinosa uz minimalne rizike ulaganja, kao i zaštitu od inflacije na duži rok.

 • Dozvola za organizovanje Dobrovoljnog penzijskog fonda Generali Basic: G.br 8072 od 08.09.2006.
 • Broj u registru dobrovoljnih penzijskih fondova NBS: 1000071

Generali Index sredstva svojih članova ulaže isključivo u imovinu denominovanu (indeksiranu) u evrima. Namenjen je konzervativnijim ulagačima, koji imaju za cilj očuvanja imovine u evro protivvrednosti uz ostvarivanje prinosa na dugi rok.

 • Dozvola za rad DUDPF G. br 8071 od 08.09.2006. godine
 • Dozvola za upavljanje Dobrovoljnim penzijskim fondom Generali Index IO NBS BR. 18 od 13.12.2010.
 • Broj u registru dobrovoljnih penzijskih fondova NBS: 1000459

Kastodi banka:

 • UNICREDIT BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Rajićeva 27-29 BEOGRAD

Brokerska društva:

 • Poslovno ime i sedište brokersko-dilerskog društva sa kojim Društvo za upravljanje ima ugovor: BDD Prudence Capital, Beograd, Milutina Milankovića 1k
 • Poslovno ime i sedište brokersko-dilerskog društva sa kojim Društvo za upravljanje ima ugovor: BDD Convest a.d. Novi Sad, Branka Ilića br. 12
 • Poslovno ime i sedište brokersko-dilerskog društva sa kojim Društvo za upravljanje ima ugovor: OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Trg Slobode 5
 • Poslovno ime i sedište brokersko-dilerskog društva sa kojim Društvo za upravljanje ima ugovor: M&V Investments a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115e
 • Poslovno ime i sedište brokersko-dilerskog društva sa kojim Društvo za upravljanje ima ugovor: Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5

Posrednici: