O društvu za upravljanje

O društvu za upravljanje

Generali Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom je prvo društvo osnovano kod nas, koje je 8.9.2006. od Narodne banke Srbije dobilo dozvolu za rad. Osnovalo ga je Generali Osiguranje a.d.o. Beograd, sa ukupnim učešćem u osnovnom kapitalu Društva u visini od 100% kapitala. Generali Osiguranje a.d.o. Beograd je članica Generali grupe, jedne od najvećih i finansijski najstabilnijih osiguravajućih kompanija u svetu, tradicije duže od 180 godina i sa više od 65 miliona zadovoljnih klijenata.

Poslovno ime društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom: Akcionarsko društvo za upravljanje Dobrovoljnim penzijskim fondom Generali Beograd

Skraćeno poslovno ime društva: Generali ad Beograd dudpf

Sedište društva: Beograd, Novi Beograd, Vladimira Popovića 8, 11070 Beograd

Naziv rešenja Narodne banke Srbije: Dozvola za rad Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Generali G.br 8071 od 08.09.2006.

Matični broj Društva: 20200677

Registarski broj: 151391

Generali Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom upravlja sa dva dobrovoljna penzijska fonda: Generali Basic i Generali Index.

Generali Basic je namenjen članovima koji žele da njihova sredstva budu uložena sa ciljem ostvarenja najboljih prinosa uz minimalne rizike ulaganja, kao i zaštitu od inflacije na duži rok.

 • Dozvola za organizovanje Dobrovoljnog penzijskog fonda Generali Basic: G.br 8072 od 08.09.2006.
 • Broj u registru dobrovoljnih penzijskih fondova NBS: 1000071

Generali Index sredstva svojih članova ulaže isključivo u imovinu denominovanu (indeksiranu) u evrima. Namenjen je konzervativnijim ulagačima, koji imaju za cilj očuvanja imovine u evro protivvrednosti uz ostvarivanje prinosa na dugi rok.

 • Dozvola za rad DUDPF G. br 8071 od 08.09.2006. godine
 • Dozvola za upavljanje Dobrovoljnim penzijskim fondom Generali Index IO NBS BR. 18 od 13.12.2010.
 • Broj u registru dobrovoljnih penzijskih fondova NBS: 1000459

Kastodi banka:

 • OTP banka Srbija AD Beograd
  Bulevar Zorana Đinđića 50a/b, 11070 Beograd, Srbija

Brokerska društva:

 • Poslovno ime i sedište brokersko-dilerskog društva sa kojim Društvo za upravljanje ima ugovor: BDD Prudence Capital, Beograd, Milentija Popovića 5a
 • Poslovno ime i sedište brokersko-dilerskog društva sa kojim Društvo za upravljanje ima ugovor: BDD Convest ad Novi Sad, Zlatne grede 7
 • Poslovno ime i sedište brokersko-dilerskog društva sa kojim Društvo za upravljanje ima ugovor: Vojvođanska banka ad Novi Sad, Trg Slobode 7
 • Poslovno ime i sedište brokersko-dilerskog društva sa kojim Društvo za upravljanje ima ugovor: M&V Investments a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115e

Posrednici:

 • Sberbank a.d, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165G, 11000 Beograd
 • NLB banka a.d, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165V, 11000 Beograd