Vrednost investicione jedinice

Investiciona jedinica predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini Fonda i menja se sa promenom neto vrednosti imovine Fonda. Član pri uplati doprinosa uvek kupuje investicione jedinice.

Vrednost investicione jedinice je indikator uspešnosti poslovanja fonda (posebno napominjemo da investiciona jedinica kao pokazatelj uspešnosti poslovanja penzijskog fonda posmatrana izolovano od načina i rizičnosti ulaganja imovine fonda ne daje kompletnu sliku o radu fonda.).

Vrednost investicione jedinice se dnevno objavljuje u štampi (tiraž preko 100.000 dnevne novine Politika) i na internet stranici društva za upravljanje www.penzijskifond.rs.

Vrednost investicione jedinice se menja u zavisnosti od kretanja cena hartija od vrednosti i druge imovine u koju je uložen novac fonda.

Generali Index

Promena

izraženo u RSD

izraženo u EUR

Apresijacija evra / depresijacija dinara

rast

nema promena

Depresijacija evra / apresijacija dinara

pad

nema promena


Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom na individualnom računu člana fonda (penzijskog plana) svakodnevno evidentira broj i vrednost investicionih jedinica za tog člana i svakodnevno vrši obračun broja investicionih jedinica i utvrđuje njihovu vrednost.

Generali Index je dobrovoljni penzijski fond koji isključivo investira u evro indeksiranu imovinu. Po Zakonu, Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Generali je u obavezi da investicionu jedinicu objavljuje i u dinarima, ali promene investicione jedinice izražene u dinarima ne prikazuju na pravi način performanse portfolija fonda Generali Index. Da bi omogućila adekvatno praćenje rezultata fonda Generali Index, Društvo će paralelno sa dinarskom vrednošću investicione jedinice objavljivati i investicionu jedinicu izraženu u evrima.

 

14.12.2010.

11.03.2019.

Vrednost investicione jedinice

EUR 10,28

EUR 15,16

Kupili ste 14.12.2010. za sumu od RSD 10.609,42 (EUR 100) + do 2,7% naknada pri uplati doprinosa (RSD 270 u ovom slučaju ) – uplate u fond su u dinarima

9,46 (IJ)

Ukupno (IJ) na dan 11.03.2019.

9,46 (IJ)

Ukupno (RSD) na dan 11.03.2019.

EUR 143,41