Naknade društva

Društvo članovima fonda naplaćuje sledeće naknade za usluge, u skladu sa Pravilnikom o tarifi i Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifi:

1. Naknada pri uplati penzijskih doprinosa: 2,8% od vrednosti uplaćenih penzijskih doprinosa.

Izuzetno, naknada za jednokratne i periodične uplate penzijskih doprinosa za fizička lica u iznosu od:

 • 50.001,00 dinara do 100.000,00 dinara obračunava se po stopi od 2,00 % od vrednosti izvršene uplate,
 • 100.001,00 dinara do 200.000,00 dinara obračunava se po stopi od 1,50% od vrednosti izvršene uplate,
 • 200.001,00 dinara do 400.000,00 dinara obračunava se po stopi od 1,00% od vrednosti izvršene uplate,
 • 400.001,00 dinara i više obračunava se po stopi od 0,50% od vrednosti izvršene uplate.

Izuzetno, naknada za organizatore penzijskog plana kod uplate penzijskih doprinosa u iznosu od:

 • 1.000.001,00 dinar do 2.000.000,00 dinara obračunava se po stopi od 2,60% od vrednosti izvršene uplate;
 • 2.000.001,00 dinar do 5.000.000,00 dinara obračunava se po stopi od 2,40% od vrednosti izvršene uplate;
 • 5.000.001,00 dinar do 8.000.000,00 dinara obračunava se po stopi od 2,20% od vrednosti izvršene uplate;
 • 8.000.001,00 dinar i više obračunava se po stopi od 2,00% od vrednosti izvršene uplate.

2. Naknada za upravljanje fondom

Prinos dobrovoljnog penzijskog fonda Generali Index će se upoređivati sa prosekom ostvarenih mesečnih prinosa DPF na srpskom tržištu i u skladu sa tim će biti obračunavana i naplaćivana naknada za upravljanje DPF.

Prosek ostvarenih mesečnih prinosa DPF na srpskom tržištu utvrđuje se kao prost cenovni indeks (suma ostvarenih prinosa fondova podeljena sa brojem fondova).

Naknada Društva za upravljanje Generali Index Dobrovoljnim penzijskim fondom obračunava se i naplaćuje u zavisnosti od ostvarenog prinosa, prema sledećem:

Za akumulirane sume do nivoa 600.000 RSD:

 • 2,0% neto imovine fonda na godišnjem nivou u mesecu nakon meseca u kojem je prinos fonda bio viši od prosečnog prinosa za industriju
 • 1,9% neto imovine fonda na godišnjem nivou u mesecu nakon meseca u kojem je prinos fonda bio niži od prosečnog prinosa za industriju

Za akumulirane sume u intervalu od 600.001 RSD do 1.200.000 RSD:

 • 1,9% neto imovine fonda na godišnjem nivou u mesecu nakon meseca u kojem je prinos fonda bio viši od prosečnog prinosa za industriju
 • 1,8% neto imovine fonda na godišnjem nivou u mesecu nakon meseca u kojem je prinos fonda bio niži od prosečnog prinosa za industriju

Za akumulirane sume u intervalu od 1.200.001 RSD do 3.000.000 RSD:

 • 1,8% neto imovine fonda na godišnjem nivou u mesecu nakon meseca u kojem je prinos fonda bio viši od prosečnog prinosa za industriju
 • 1,7% neto imovine fonda na godišnjem nivou u mesecu nakon meseca u kojem je prinos fonda bio niži od prosečnog prinosa za industriju

Za akumulirane sume iznad 3.000.000 RSD:

 • 1,7% neto imovine fonda na godišnjem nivou u mesecu nakon meseca u kojem je prinos fonda bio viši od prosečnog prinosa za industriju
 • 1,6% neto imovine fonda na godišnjem nivou u mesecu nakon meseca u kojem je prinos fonda bio niži od prosečnog prinosa za industriju

Ova naknada je uračunata u vrednost investicione jedinice na dnevnom nivou, tako da se sredstva članova fonda ne umanjuju naknadno sa njihovih računa.

3. Naknada za prenos računa

Naknada za prenos računa u fond kojim upravlja drugo društvo za upravljanje predstavlja vrednost stvarnih troškova prenosa.

U slučaju prenosa računa između fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje DPF Generali neće se naplaćivati troškovi prenosa.

4. Ostale naknade

Za pružanje drugih usluga koje član posebno traži od društva:

 • izdavanje izvoda sa individualnog računa po posebnom zahtevu,
 • izdavanje duplikata ugovora o članstvu,
 • izdavanje duplikata članske kartice fonda kojim upravlja društvo,
 • dodela novog PIN koda za pristup individualnom računu preko veb stranice društva,
 • ostali zahtevi.