Vrednost investicione jedinice

Investiciona jedinica predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini Fonda i menja se sa promenom neto vrednosti imovine Fonda.

Član pri uplati doprinosa uvek kupuje investicione jedinice.

  • Vrednost investicione jedinice je indikator uspešnosti poslovanja fonda (posebno napominjemo da investiciona jedinica kao pokazatelj uspešnosti poslovanja penzijskog fonda posmatrana izolovano od načina i rizičnosti ulaganja imovine fonda ne daje kompletnu sliku o radu fonda.)
  • Vrednost investicione jedinice se dnevno objavljuje u štampi (tiraž preko 100.000 dnevne novine Politika) i na internet stranici društva za upravljanje penzijskifond.rs).
  • Vrednost investicione jedinice se menja u zavisnosti od kretanja cena hartija od vrednosti i druge imovine u koju je uložen novac fonda.

Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom na individualnom računu člana fonda (penzijskog plana) svakodnevno evidentira broj i vrednost investicionih jedinica za tog člana i svakodnevno vrši obračun broja investicionih jedinica i utvrđuje njihovu vrednost.

 

Primer investicione jedinice i uplate u fond Generali Basic:

 

15.11.2006.

23.06.2022.

Vrednost investicione jedinice

RSD 1.000,00

RSD 3.096,09

Uplata 15.11.2006. od 10.000 RSD – 270 RSD

(2.7% naknada pri uplati) = 9.730 RSD

9,73 (IJ)

Ukupno (IJ) na dan 23.06.2022.

9,73 (IJ)

Ukupno (RSD) na dan 23.06.2022.

RSD 30.124,95 RSD

*množenjem broja IJ na ličnom računu sa realnom vrednošću IJ na određeni dan, član fonda dobija iznos sredstava na svom računu.