Prinosi fonda

Imovina fonda ulaže se u skladu sa Zakonom i odredbama Narodne banke Srbije, sa ciljem povećanja ukupnog prinosa u korist članova fonda. Celokupni prinos koji se ostvari investiranjem sredstava pripisuje se individualnim računima članova fonda.

Politika investiranja Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Generali je izrazito konzervativna. Kod ulaganja se prvenstveno vodi računa o sigurnosti imovine fonda, pa tek zatim o profitabilnosti. Svi prinosi koji su do sada ostvareni ulaganjima Generali Dobrovoljnog Penzijskog Fonda ne predstavljaju garancije njegovih budućih rezultata.