Naknade društva

Članovima Fonda Društvo naplaćuje naknadu za usluge u skladu sa Pravilnikom o tarifi i Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifi, i to:

1. Naknadu pri uplati penzijskih doprinosa: 2,8% od vrednosti uplaćenih penzijskih doprinosa.

Izuzetno, naknada za jednokratne i periodične uplate penzijskih doprinosa za fizička lica u iznosu od:

 • 50.001,00 dinara do 100.000,00 dinara obračunava se po stopi od 2,00 % od vrednosti izvršene uplate,
 • 100.001,00 dinara do 200.000,00 dinara obračunava se po stopi od 1,50% od vrednosti izvršene uplate,
 • 200.001,00 dinara do 400.000,00 dinara obračunava se po stopi od 1,00% od vrednosti izvršene uplate,
 • 400.001,00 dinara i više obračunava se po stopi od 0,50% od vrednosti izvršene uplate.

Izuzetno, naknada za organizatore penzijskog plana kod uplate penzijskih doprinosa u iznosu od:

 • 1.000.001,00 dinara do 2.000.000,00 obračunava se po stopi od 2,60% od vrednosti izvršene uplate,
 • 2.000.001,00 dinara do 5.000.000,00 obračunava se po stopi od 2,40% od vrednosti izvršene uplate,
 • 5.000.001,00 dinara do 8.000.000,00 obračunava se po stopi od 2,20% od vrednosti izvršene uplate,
 • 8.000.001,00 dinara i više obračunava se po stopi od 2,00% od vrednosti izvršene uplate.

2. Naknadu za upravljanje Fondom: 2% neto imovine Fonda na godišnjem nivou.

Naknada za upravljanje Fondom od 01.07.2011. iznosi:

Za akumulirane sume do 600.000,00 RSD

 • 2% neto imovine Fonda na godišnjem nivou

Za akumulirane sume od 600.001,00 RSD do 1.200.000,00 RSD

 • 1,9% neto imovine fonda na godišnjem nivou

Za akumulirane sume od 1.200.001,00 RSD do 3.000.000,00 RSD

 • 1,8% neto imovine fonda na godišnjem nivou

Za akumulirane sume iznad 3.000.000,00 RSD

 • 1,7% neto imovine fonda na godišnjem nivou

Ova naknada je uračunata u vrednost investicione jedinice na dnevnom nivou, tako da se sredstva članova fonda ne umanjuju naknadno sa njihovih računa.

3. Naknadu za prenos računa

Vrednost stvarnih troškova prenosa.

4. Ostale naknade

Za pružanje drugih usluga koje član posebno traži od Društva, maksimalni iznos troškova koje Društvo može da naplati iznosi do 1.000,00 dinara po zahtevu:

 • izdavanje izvoda sa individualnog računa po posebnom zahtevu člana,
 • izdavanje duplikata ugovora o članstvu,
 • izdavanje duplikata članske kartice Fonda kojim upravlja Društvo,
 • dodeljivanje novog PIN koda za pristup individualnom računu preko web stranice Društva,
 • ostali zahtevi člana.