Naknade društva

Članovima fonda Društvo naplaćuje naknadu za usluge u skladu sa Pravilnikom o tarifi i Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifi, i to:

1. Naknadu pri uplati penzijskih doprinosa: 2,7% od vrednosti uplaćenih penzijskih doprinosa.

Izuzetno, naknada za jednokratne i periodične uplate penzijskih doprinosa za fizička lica u iznosu od:

 • 50.000,00 dinara do 99.999,99 dinara obračunava se po stopi od 2,00 % od vrednosti izvršene uplate,
 • 100.000,00 dinara do 199.999,99 dinara obračunava se po stopi od 1,50% od vrednosti izvršene uplate,
 • 200.000,00 dinara do 399.999,99 dinara obračunava se po stopi od 1,00% od vrednosti izvršene uplate,
 • 400.000,00 dinara do 799.999,99 dinara obračunava se po stopi od 0,50% od vrednosti izvršene uplate,
 • 800.000,00 dinara do 1.499.999,99 dinara obračunava se po stopi od 0,25% od vrednosti izvršene uplate,
 • 1.500.000 i više bez naknade.

Izuzetno, naknada za organizatore penzijskog plana kod uplate penzijskih doprinosa u iznosu od:

 • 1.000.001,00 dinara do 2.000.000,00 obračunava se po stopi od 2,50% od vrednosti izvršene uplate,
 • 2.000.001,00 dinara do 5.000.000,00 obračunava se po stopi od 2,30% od vrednosti izvršene uplate,
 • 5.000.001,00 dinara do 8.000.000,00 obračunava se po stopi od 2,10% od vrednosti izvršene uplate,
 • 8.000.001,00 dinara i više obračunava se po stopi od 2,00% od vrednosti izvršene uplate.

 

2. Naknadu za upravljanje Fondom:

Za akumulirane sume do 2.000.000,00 RSD

 • 1,25% neto imovine Fonda na godišnjem nivou

Za akumulirane sume od 2.000.001,00 RSD do 4.000.000,00 RSD

 • 1,20% neto imovine fonda na godišnjem nivou

Za akumulirane sume iznad 4.000.000,00 RSD

 • 1,15% neto imovine fonda na godišnjem nivou

Ova naknada je uračunata u vrednost investicione jedinice na dnevnom nivou, tako da se sredstva članova fonda ne umanjuju naknadno sa njihovih računa.

 

3. Naknadu za prenos računa

Vrednost stvarnih troškova prenosa.

 

4. Ostale naknade

Za pružanje drugih usluga koje član posebno traži od Društva poput:

 • izdavanje izvoda sa individualnog računa po posebnom zahtevu člana,
 • izdavanje duplikata ugovora o članstvu,
 • ostali zahtevi člana,

 društvo ne naplaćuje nikakvu naknadu.

 

Primena naknada stupa na snagu od 01.03.2019. godine.