Vrednost investicione jedinice

Investiciona jedinica

Investiciona jedinica predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini Fonda i menja se sa promenom neto vrednosti imovine Fonda.

Član pri uplati doprinosa uvek kupuje investicione jedinice.

  • Vrednost investicione jedinice je indikator uspešnosti poslovanja fonda (Posebno napominjemo da investiciona jedinica kao pokazatelj uspešnosti poslovanja penzijskog fonda posmatrana izolovano od imovine fonda ne daje kompletnu sliku o radu fonda.)
  • Vrednost investicione jedinice se dnevno objavljuje u štampi (tiraž preko 100.000 dnevne novine Politika) i na internet stranici društva za upravljanje www.penzijskifond.rs).
  • Vrednost investicione jedinice se menja u zavisnosti od kretanja cena hartija od vrednosti i druge imovine u koju je uložen novac fonda.

Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom na individualnom računu člana fonda (penzijskog plana) svakodnevno evidentira broj i vrednost investicionih jedinica za tog člana i svakodnevno vrši obračun broja investicionih jedinica i utvrđuje njihovu vrednost.