Skraćeni prospekt Dobrovoljnog penzijskog fonda Generali Index

Naziv dobrovoljnog penzijskog fonda Dobrovoljni penzijski fond Generali Index
Poslovno ime društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Akcionarsko društvo za upravljanje Dobrovoljnim penzijskim fondom Generali Beograd, Milentija Popovića 7b
Datum rešenja NBS o davanju saglasnosti na prospekt Dobrovoljnog penzijskog fonda Generali Index 26.06.2014.
Kastodi banka: Société Générale Banka Srbija a.d. Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b, 11070 Beograd, Srbija
Matični broj Društva 20200677
Broj u registru dobrovoljnih penzijskih fondova NBS 1000459


Napomena:
Neophodno je da sva zainteresovana lica pri donošenju odluke o učlanjenju pročitaju prospekt u kome su navedene detaljnije informacije na osnovu kojih se može steći jasna predstava o Fondu.
Uvid u prospekt može se ostvariti svakog radnog dana od 08:30 do 16:30 časova u prostorijama sedišta Društva ili preko veb sajta www.penzijskifond.rs.

Dobrovoljni penzijski fond je institucija u koju članovi fonda uplaćuju penzijske doprinose radi štednje. Fond treba da upotpuni državni sistem penzijskog osiguranja i omogući budućim penzionerima dodatne prihode u trećem dobu. Dobrovoljni penzijski fond Generali Index je privatni penzijski fond koji dominantno ulaže u imovinu denominovanu (indeksiranu) u evrima. Sredstva se investiraju u ime i za račun svih članova fonda, s ciljem očuvanja imovine u evro protivvrednosti uz ostvarivanje prinosa na dugi rok.

I Investiciona politika Fonda i pravila upravljanja rizicima

Fond Generali Index ima za cilj obezbeđivanje dodatnih prihoda kao dopune državne penzije za svoje članove. Fond je namenjen članovima koji prevashodno žele zaštitu od oscilacija kursa dinara u odnosu na evro. Generali Index je fond očuvanja imovine u evro valuti.

Investicioni ciljevi su podređeni osnovnom cilju – obezbeđivanju dodatnih prihoda kao dopune državne penzije za članove fonda Generali Index. Ciljevi uključuju maksimizaciju prinosa u skladu sa preuzetim rizikom i očuvanje vrednosti u evro valuti. Istovremeno, cilj je i ostvarivanje prinosa Fonda, iznad benčmarka portfolija u periodu od 5 godina. Investicioni ciljevi stavljaju akcenat na dugoročni investicioni horizont i u tom kontekstu će se posmatrati i eventualna odstupanja prinosa od istaknutih ciljeva u kraćim vremenskim periodima.

Rizik predstavlja neizvesnost u pogledu buduće vrednosti investiranih sredstava. Konzistentno modernoj portfolio teoriji, investicioni rizici se ne mogu eliminisati, već njima treba upravljati tako da budu izbalansirani sa očekivanim prinosima. Imovina Fonda će biti diversifikovana tako da se svede na minimum rizik značajnih gubitaka u okviru pojedinačnih klasa aktive, pojedinačnih tipova investicija, pojedinačnih ročnosti. S tim u vezi, jedan od ciljeva sa stanovišta rizika jeste da verovatnoća dnevnog pada investicione jedinice Fonda izražene u evro valuti od preko 10 evrocenti bude ispod 1%. Društvo će prilikom utvrđivanja maksimalnog dnevnog gubitka portfolia Fonda koristiti procenu vrednosti pod rizikom (VaR) prema analitičkom metodu. Posebna pažnja će biti usmerena ka klasama aktive koje su u prethodnom periodu imale višu volatilnost prinosa od prinosa portfolia u celini. Ovo se odnosi na obveznice stare devizne štednje čije su standardne devijacije prinosa u evrima dominantno uticale na standardnu devijaciju prinosa u evrima celokupnog portfolia. Izloženost riziku je najvećim delom determinisana strateškom alokacijom sredstava Fonda. Imajući u vidu izabranu potpunu izloženost1 Fonda prema evro valuti, odnosno da je u pitanju evro fond2, devizni rizik suštinski ne postoji.

Sredstva će se investirati u skladu sa sledećom strateškom alokacijom imovine fonda:Dozvoljeni opseg
Strateška alokacija Minimum Maksimum
Evroindeksirane državne obveznice 55% 60% 100%
Evroindeksirani zapisi Trezora 25%
Novčana sredstva i oročeni depoziti 12,5% 0% 25%
Ostalo u skladu sa regulatornim okvirom1 7,5% 0% 15%

1Nekretnine, investicione jedinice otvorenih investicionih fondova, akcije na Beogradskoj berzi za koje postoji ponuda za preuzimanje po ceni izraženoj u evro valuti, investicije u inostranstvu, municipalne obveznice, korporativne obveznice i slično, u skladu sa Zakonom i Odlukama NBS.

Društvo će najmanje jednom mesečno proveravati odstupanje trenutne strukture u odnosu na stratešku alokaciju, kada će se razmatrati potencijalna promena taktičke alokacije imovine.

Rebalansiranje portfolia vrši se usklađivanjem sa targetima iz strateške alokacije i vršiće se na kvartalnom nivou.

II Neto vrednost imovine Fonda

Neto vrednost imovine Fonda na dan 31.12.2013. godine iznosi 278.842.488,29 RSD.

III Struktura imovine Fonda

Struktura imovine na dan 31.12.2013. Investiciona ograničenja iz investicione politike
Evro indeksirane hartije Republike Srbije
Obveznice stare devizne štednje Republike Srbije (EUR) – 27,80%*
Obveznice Republike Srbije (EUR) – 65,35%
Zapisi Trezora Republike Srbije (EUR)– 1,19%
60% - 100% imovine Fonda
Novčani depozit kod banke i sredstva na tekućem računu kod kastodi banke
Sredstva na tekućem računu kod UniCredit banke Srbija ad, Beograd – 3,67%**
do 25% imovine Fonda
Ostala potraživanja - 1,99%

* Naziv i sedište organizovanog tržišta na kom se trguje navedenim hartijama od vrednosti: Beogradska berza a.d. Beograd
** Na 31.12.2013. godine kastodi banka je bila UniCredit, a od 25.02.2014. Društvo posluje sa novom kastodi bankom "Société Générale Srbija".

IV Prinos Fonda

Prinos od početka poslovanja (16.04.2007.) do 31.12.2013. iznosi 4,56%.

Za poslednjih pet godina (01.01.2009. - 31.12.2013.): 8,70%

Prinos za 2013. godinu po kvartalima iznosi:

 • I kvartal (01.04.2012. - 31.03.2013.): 5,32%
 • II kvartal (01.07.2012. - 30.06.2013.): 3,30%
 • III kvartal (01.10.2012. - 30.09.2013.): 5,05%
 • IV kvartal (01.01.2013. - 31.12.2013.): 4,61%

Fond Generali Index investira u imovinu indeksiranu u evrima. Zbog toga za praćenje performansi Generali Index-a treba posmatrati i prinos Fonda izražen u evrima. U 2013. godini ostvaren je prinos od  3,77% u evrima na godišnjem nivou.
Napomena: Prethodno ostvareni prinosi ne mogu biti garancija budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od prethodnih. Prinosi, nezavisno od posmatranja rizičnosti ulaganja Fonda, ne pružaju potpunu informaciju o uspešnosti poslovanja.

V Naknade i troškovi

Članovima Fonda Društvo naplaćuje sledeće naknade za usluge, u skladu sa Pravilnikom o tarifi.

1. Od 01.04.2012. godine naknada pri uplati penzijskih doprinosa iznosi 2.8% od vrednosti uplaćenih penzijskih doprinosa.

Izuzetno, naknada za jednokratne i periodične uplate penzijskih doprinosa za fizička lica iznosi:

 • od 100.001,00 RSD do 500.000,00 RSD obračunava se po stopi od 2,60% od vrednosti izvršene uplate,
 • od 500.001,00 RSD do 1.000.000,00 RSD obračunava se po stopi od 2,35% od vrednosti izvršene uplate,
 • od 1.000.001,00 RSD i više obračunava se po stopi od 2,10% od vrednosti izvršene uplate.

Izuzetno, naknada za organizatore penzijskog plana kod uplate penzijskih doprinosa iznosi:

 • od 1.000.001,00 RSD do 2.000.000,00 RSD obračunava se po stopi od 2,60% od vrednosti izvršene uplate,
 • od 2.000.001,00 RSD do 5.000.000,00 RSD obračunava se po stopi od 2,40% od vrednosti izvršene uplate,
 • od 5.000.001,00 RSD do 8.000.000,00 RSD obračunava se po stopi od 2,20% od vrednosti izvršene uplate,
 • od 8.000.001,00 RSD i više obračunava se po stopi od 2% od vrednosti izvršene uplate.

2. Naknada za upravljanje Fondom

Prinos Dobrovoljnog penzijskog fonda Generali Index će se upoređivati sa prosekom ostvarenih mesečnih prinosa DPF na srpskom tržištu i u skladu sa tim će biti obračunavana i naplaćivana naknada za upravljanje DPF.

Prosek ostvarenih mesečnih prinosa DPF na srpskom tržištu utvrđuje se kao prost cenovni indeks (suma ostvarenih prinosa fondova podeljena brojem fondova).

Naknada Društva za upravljanje Dobrovoljnim penzijskim fondom Generali Index obračunava se i naplaćuje u zavisnosti od ostvarenog prinosa, prema sledećem:

Za akumulirane sume do nivoa 600.000,00 RSD:

 • 2% obračunske neto vrednosti imovine Fonda na godišnjem nivou, u mesecu nakon meseca u kojem je prinos Fonda bio viši od prosečnog prinosa za industriju,
 • 1,9% obračunske neto vrednosti imovine Fonda na godišnjem nivou, u mesecu nakon meseca u kojem je prinos Fonda bio niži od prosečnog prinosa za industriju.

Za akumulirane sume u intervalu od 600.001,00 RSD do 1.200.000,00 RSD:

 • 1,9% obračunske neto vrednost imovine Fonda na godišnjem nivou, u mesecu nakon meseca u kojem je prinos Fonda bio viši od prosečnog prinosa za industriju,
 • 1,8% obračunske neto vrednost imovine Fonda na godišnjem nivou, u mesecu nakon meseca u kojem je prinos Fonda bio niži od prosečnog prinosa za industriju.

Za akumulirane sume u intervalu od 1.200.001,00 RSD do 3.000.000,00 RSD:

 • 1,8% obračunske neto vrednost imovine Fonda na godišnjem nivou, u mesecu nakon meseca u kojem je prinos Fonda bio viši od prosečnog prinosa za industriju,
 • 1,7% obračunske neto vrednost imovine Fonda na godišnjem nivou, u mesecu nakon meseca u kojem je prinos Fonda bio niži od prosečnog prinosa za industriju.

Za akumulirane sume iznad 3.000.000,00 RSD:

 • 1,7% obračunske neto vrednost imovine Fonda na godišnjem nivou, u mesecu nakon meseca u kojem je prinos Fonda bio viši od prosečnog prinosa za industriju,
 • 1,6% obračunske neto vrednost imovine Fonda na godišnjem nivou, u mesecu nakon meseca u kojem je prinos Fonda bio niži od prosečnog prinosa za industriju.

Ova naknada je uračunata u vrednost investicione jedinice na dnevnom nivou, tako da se sredstva članova Fonda ne umanjuju naknadno sa njihovih računa.

3. Naknada za prenos računa

Naknada za prenos računa u fond kojim upravlja drugo društvo za upravljanje predstavlja vrednost stvarnih troškova prenosa.

U slučaju prenosa računa između fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje Dobrovoljnim penzijskim fondom Generali neće se naplaćivati troškovi prenosa.

4. Ostale naknade

Za pružanje drugih usluga koje član posebno traži od Društva:

 • izdavanje izvoda sa individualnog računa po posebnom zahtevu,
 • izdavanje duplikata ugovora o članstvu,
 • izdavanje duplikata članske kartice Fonda kojim upravlja Društvo,
 • dodela novog PIN koda za pristup individualnom računu preko veb stranice Društva,
 • ostali zahtevi.

Maksimalni iznos troškova koje Društvo može da naplati iznosi 1.000,00 dinara po zahtevu.

VI Minimalni iznos penzijskih doprinosa u dinarima

Iako Fond ulaže u evro indeksiranu imovinu, uplate u Fond su u dinarima, pa je i minimalni mesečni iznos penzijskog doprinosa propisan u dinarima i iznosi 1.000,00 dinara.

Skraćeni prospekt