Skraćeni prospekt Dobrovoljnog penzijskog fonda Generali Index

Datum rešenja NBS o davanju saglasnosti na prospekt Dobrovoljnog penzijskog fonda Generali Index: 15.04.2016.
Naziv dobrovoljnog penzijskog fonda: Dobrovoljni penzijski fond Generali Index
Poslovno ime društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom: Akcionarsko društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Generali Beograd
Kastodi banka: Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 50a/b,
11070 Beograd, Srbija
Matični broj Društva: 20200677
Broj u registru dobrovoljnih penzijskih fondova NBS 1000459


Napomena:
Neophodno je da sva zainteresovana lica pri donošenju odluke o učlanjenju pročitaju prospekt koji pruža detaljnije informacije na osnovu kojih se može steći jasna predstava o fondu.
Uvid u prospekt može se ostvariti svakog radnog dana od 8.30 do 16.30 časova u prostorijama sedišta Društva ili preko veb-stranice www.penzijskifond.rs

I Investiciona politika fonda i pravila upravljanja rizicima

Fond Generali Index ima za cilj obezbeđivanje dodatnih prihoda kao dopune državne penzije za svoje članove. Fond je namenjen članovima koji prevashodno žele zaštitu od oscilacija kursa dinara u odnosu na evro. Generali Index je fond očuvanja imovine u evro valuti.

Investicioni ciljevi su podređeni osnovnom cilju - obezbeđivanju dodatnih prihoda kao dopune državne penzije za članove fonda Generali Index. Ciljevi uključuju maksimizaciju prinosa u skladu sa preuzetim rizikom i očuvanje vrednosti u evro valuti. Istovremeno, cilj je i ostvarivanje prinosa fonda iznad benčmarka portfolija u periodu od 5 godina. Benčmark portfolija je sačinjen od različitih indeksa/ repera za svaku investicionu kategoriju, pri čemu ponderi pojedinačnih indeksa/repera reprezentuju stratešku alokaciju sredstava fonda u periodu od 3 do 5 godina. Prinos benčmarka biće usklađen za naknadu za upravljanje fondom tako što će anualizovan prinos benčmarka biti umanjen za preovlađujući procenat obračunate i naplaćene naknade za upravljanje fondom. Investicioni ciljevi stavljaju akcenat na dugoročni investicioni horizont i u tom kontekstu će se posmatrati i eventualna odstupanja prinosa od istaknutih ciljeva u kraćim vremenskim periodima.

Rizik predstavlja neizvesnost u pogledu buduće vrednosti investiranih sredstava. Saglasno modernoj portfolio teoriji, investicioni rizici se ne mogu eliminisati već njima treba upravljati tako da budu izbalansirani sa očekivanim prinosima. Imovina fonda će biti diversifikovana tako da se na minimum svede rizik od značajnih gubitaka u okviru pojedinačnih klasa aktive, pojedinačnih tipova investicija, pojedinačnih ročnosti. S tim u vezi, jedan od ciljeva sa stanovišta rizika jeste da verovatnoća dnevnog pada investicione jedinice fonda izražene u evro valuti od preko 10 evrocenti bude ispod 1%. Društvo će prilikom utvrđivanja maksimalnog dnevnog gubitka portfolija fonda koristiti procenu vrednosti pod rizikom (VaR) prema analitičkom metodu.

Posebna pažnja je usmerena na klase aktive koje su u prethodnom periodu imale višu volatilnost prinosa od prinosa portfolija u celini. Ovo se odnosi na obveznice stare devizne štednje čije su standardne devijacije prinosa u evrima dominantno uticale na standardnu devijaciju prinosa u evrima celokupnog portfolija. Izloženost riziku je najvećim delom determinisana strateškom alokacijom sredstava fonda.

Strateška alokacija Dozvoljeni opseg
Minimum Maximum
Evroindeksirane državne obveznice
Evroindeksirani zapisi Trezora
55%
25%
60% 100%
Novčana sredstva i oročeni depoziti 12,5% 0% 25%
Ostalo u skladu sa regulatornim okvirom1 7,5% 0% 15%

 

Klasa aktive Benčmark Učešće
Evroindeksirane državne obveznice Prost cenovni indeks emitovanih EUR obveznica 60%
Evroindeksirani zapisi Trezora Prost cenovni indeks emitovanih EUR zapisa Trezora 25%
Novčana sredstva i oročeni depoziti 3M Euribor + 1% 15%
Ostalo, u skladu sa regulatornim okvirom2 / 0%

1 Nekretnine, investicione jedinice otvorenih investicionih fondova, akcije na Beogradskoj berzi za koje postoji ponuda za preuzimanje po ceni izraženoj u evro valuti, investicije u inostranstvu, municipalne obveznice, korporativne obveznice i slično, u skladu sa zakonom i odlukama NBS.
2 Ibid.

Društvo najmanje jednom mesečno proverava odstupanje trenutne strukture u odnosu na stratešku alokaciju. U slučaju odstupanja od limita strateške alokacije, Društvo će u najkraćem roku pristupiti rebalansiranju portfolija. Rebalansiranje portfolija vrši se usklađivanjem sa targetima iz strateške alokacije i vršiće se na kvartalnom nivou.

II Neto vrednost imovine fonda i investiciona jedinica

Neto vrednost imovine fonda je na dan 31.12.2015. godine iznosila 420.448.909,42 RSD.

III Struktura imovine fonda na dan 31.12.2015.
Struktura imovine na dan 31.12.2014. Investiciona ograničenja iz investicione politike
Evroindeksirane HoV Republike Srbije

Obveznice stare devizne štednje Republike Srbije (EUR) - 5,47%*

Obveznice Republike Srbije (EUR) - 92,17%*
60-100% imovine fonda
Novčani depozit kod banke i sredstva na tekućem računu kod kastodi banke

Sredstva na tekućem računu kod Societe Generale Srbija ad Beograd - 2,36%
Do 25% imovine fonda
Ostala potraživanja - 0,00%

* Naziv i sedište organizovanog tržišta na kojem se trguje navedenim hartijama od vrednosti: Beogradska berza a.d. Beograd

IV Prinos fonda

Prinos od početka poslovanja (16.04.2007.) do 31.12.2015. iznosi 5,51%.

Za poslednjih pet godina (01.01.2011. - 31.12.2015.): 7,88%

Prinos za 2015. godinu po kvartalima iznosi:

 • I kvartal (01.04.2014. - 31.03.2015.): 7,96%
 • II kvartal (01.07.2014. - 30.06.2015.): 8,13%
 • III kvartal (01.10.2014. - 30.09.2015.): 7,98%
 • IV kvartal (01.01.2015. - 31.12.2015.): 8,28%

Fond Generali Index investira u imovinu indeksiranu u evrima. Zbog toga za praćenje performansi Generali Index treba posmatrati i prinos fonda izražen u evrima. U 2015. godini ostvaren je prinos od 7,68% u evrima na godišnjem nivou.

Napomena: Prethodno ostvareni prinosi ne mogu biti garancija budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od prethodnih. Prinosi, nezavisno od posmatranja rizičnosti ulaganja fonda, ne pružaju potpunu informaciju o uspešnosti poslovanja.

V Naknade i troškovi

Članovima fonda društvo naplaćuje sledeće naknade za usluge, u skladu sa Pravilnikom o tarifi:

1. Naknada pri uplati penzijskih doprinosa iznosi 2,8% od vrednosti uplaćenih penzijskih doprinosa.

Izuzetno, naknada za jednokratne i periodične uplate penzijskih doprinosa za fizička koja važi od 17.02.2016. iznosi:

 • 50.001,00 RSD do 100.000,00 RSD obračunava se po stopi od 2,00% od vrednosti izvršene uplate,
 • 100.001,00 RSD do 200.000,00 RSD obračunava se po stopi od 1,50% od vrednosti izvršene uplate,
 • 200.001,00 RSD do 400.000,00 RSD obračunava se po stopi od 1,00% od vrednosti izvršene uplate,
 • za 400.001,00 RSD i više obračunava se po stopi od 0,50% od vrednosti izvršene uplate.

Izuzetno, naknada za organizatore penzijskog plana kod uplate penzijskih doprinosa iznosi:

 • od 1.000.001,00 RSD do 2.000.000,00 RSD obračunava se po stopi od 2,60% od vrednosti izvršene uplate,
 • od 2.000.001,00 RSD do 5.000.000,00 RSD obračunava se po stopi od 2,40% od vrednosti izvršene uplate,
 • od 5.000.001,00 RSD do 8.000.000,00 RSD obračunava se po stopi od 2,20% od vrednosti izvršene uplate,
 • za 8.000.001,00 RSD i više obračunava se po stopi od 2% od vrednosti izvršene uplate.

2. Naknada za upravljanje fondom

Prinos Dobrovoljnog penzijskog fonda Generali Index se upoređuje sa prosekom ostvarenih mesečnih prinosa DPF na srpskom tržištu i u skladu sa tim se obračunava i naplaćuje naknada za upravljanje DPF-om.

Prosek ostvarenih mesečnih prinosa DPF-a na srpskom tržištu utvrđuje se kao prost cenovni indeks (suma ostvarenih prinosa fondova podeljena sa brojem fondova).

Naknada društva za upravljanje Dobrovoljnim penzijskim fondom Generali Index obračunava se i naplaćuje u zavisnosti od ostvarenog prinosa, prema sledećem:

Za akumulirane sume do 600.000,00 RSD:

 • 2% od obračunske neto vrednosti imovine fonda na godišnjem nivou, u mesecu nakon meseca u kojem je prinos fonda bio viši od prosečnog prinosa za industriju;
 • 1,9% od obračunske neto vrednosti imovine fonda na godišnjem nivou, u mesecu nakon meseca u kojem je prinos fonda bio niži od prosečnog prinosa za industriju.

Za akumulirane sume u intervalu od 600.001,00 RSD do 1.200.000,00 RSD:

 • 1,9% od obračunske neto vrednosti imovine fonda na godišnjem nivou, u mesecu nakon meseca u kojem je prinos fonda bio viši od prosečnog prinosa za industriju;
 • 1,8% od obračunske neto vrednosti imovine fonda na godišnjem nivou, u mesecu nakon meseca u kojem je prinos fonda bio niži od prosečnog prinosa za industriju.

Za akumulirane sume u intervalu od 1.200.001,00 RSD do 3.000.000,00 RSD:

 • 1,8% od obračunske neto vrednosti imovine fonda na godišnjem nivou, u mesecu nakon meseca u kojem je prinos fonda bio viši od prosečnog prinosa za industriju;
 • 1,7% od obračunske neto vrednosti imovine fonda na godišnjem nivou, u mesecu nakon meseca u kojem je prinos fonda bio niži od prosečnog prinosa za industriju.

Za akumulirane sume iznad 3.000.000,00 RSD:

 • 1,7% od obračunske neto vrednosti imovine fonda na godišnjem nivou, u mesecu nakon meseca u kojem je prinos fonda bio viši od prosečnog prinosa za industriju;
 • 1,6% od obračunske neto vrednosti imovine fonda na godišnjem nivou, u mesecu nakon meseca u kojem je prinos fonda bio niži od prosečnog prinosa za industriju.

Ova naknada je uračunata u vrednost investicione jedinice na dnevnom nivou, tako da se sredstva članova fonda ne umanjuju naknadno sa njihovih računa.

3. Naknada za prenos računa

Naknada za prenos računa u fond kojim upravlja drugo društvo za upravljanje je vrednost stvarnih troškova prenosa.

U slučaju prenosa računa između fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Generali, troškovi prenosa se ne naplaćuju.

4. Ostale naknade

Za pružanje drugih usluga koje član fonda posebno traži od Društva:

 • izdavanje izvoda sa individualnog računa po posebnom zahtevu,
 • izdavanje duplikata ugovora o članstvu,
 • izdavanje duplikata članske kartice fonda kojim upravlja Društvo,
 • dodela novog PIN koda za pristup individualnom računu preko veb-stranice Društva,
 • ostali zahtevi.

Maksimalni iznos troškova koje Društvo može da naplati je 1.000,00 dinara po zahtevu.

VI Minimalni iznos penzijskih doprinosa u dinarima

Iako fond ulaže u evroindeksiranu imovinu, uplate u fond su u dinarima, pa je i minimalni mesečni iznos penzijskog doprinosa propisan u dinarima i iznosi 1.000,00 dinara.

Skraćeni prospekt