Investiciona politika dobrovoljnog penzijskog fonda Generali Index

Investiciona politika dobrovoljnog penzijskog fonda Generali Index ima za cilj definisanje okvira i jasnih smernica za investiranje i upravljanje imovinom fonda Generali Index. Svrha investicione politike jeste i obezbeđivanje detaljnog opisa procesa upravljanja investiranjem sredstava Fonda sa jasno utvrđenim odgovornostima svih učesnika u samom procesu. Istovremeno, investiciona politika ističe ciljeve investiranja, prateće rizike, ograničenja ulaganja, kao i vremenski horizont investiranja.

 1. Fond Generali Index ima za cilj obezbeđivanje dodatnih prihoda kao dopune državne penzije za svoje članove. Fond je namenjen članovima koji prevashodno žele zaštitu od oscilacija kursa dinara u odnosu na evro. Generali Index je fond očuvanja imovine u evro valuti.
 2. Imovina Fonda ulaže se sa ciljem povećanja ukupnog prinosa u korist članova Fonda, a u skladu sa sledećim načelima:
  • načelo sigurnosti imovine Fonda (u strukturi portfolia Fonda nalaze se hartije od vrednosti izdavalaca sa visokim kreditnim rejtingom);
  • načelo diversifikacije portfolia (u strukturi portfolia Fonda nalaze se hartije od vrednosti koje se razlikuju prema vrsti i izdavaocima, kao i prema drugim obeležjima)1;
  • načelo održavanja odgovarajuće likvidnosti (u strukturi portfolia Fonda nalaze se hartije od vrednosti koje je moguće brzo i efikasno kupiti i prodati po relativno ujednačenoj i stabilnoj ceni).
  Prinos na ulaganje treba da bude konzistentan sa izloženošću riziku koji je adekvatan i uzima u obzir kako dugoročne tržišne uslove, tako i investicione ciljeve Fonda. Proces ulaganja odražava parametre koji obezbeđuju nesmetano izvršenje usvojenog investicionog programa, istovremeno obezbeđujući nivo fleksibilnosti dovoljan za korišćenje konkretnih povoljnih investicionih alternativa u trenutku kada se iste pojave.
 3. Stil investiranja je pretežno pasivan i bazira se na strateškom alociranju sredstava zauzimanjem pozicija koje prate odnos prinos-rizik pojedinačnih klasa aktive. Generali Index je fond očuvanja vrednosti imovine.
 4. Imovina Fonda se ulaže u skladu sa dugoročnim investicionim horizontom, dok je istovremeno, imajući u vidu konzervativnu politiku ulaganja i relativno malu volatilnost prinosa, prilagođen i srednjoročnom, pa čak i u određenim slučajevima, i kratkoročnom investicionom horizontu.
 5. Investicioni odbor je odgovoran Odboru direktora za poštovanje Investicione politike i za upravljanje procesom investiranja. Investicioni odbor pored navedenog nadzire sprovođenje Investicione politike i pratećih operativnih procedura koje obezbeđuju da se sredstva ulažu u skladu sa Investicionom politikom. U cilju sprovođenja investicione politike, a u okviru strategije utvrđene ovom Investicionom politikom Investicioni odbor usvaja godišnji plan aktivnosti investiranja na bazi relevantnih analiza, koji se konkretizuje kroz planove investiranja na kvartalnom nivou za državne hartije od vrednosti. O ostalim promenama na investicionoj aktivi Investicioni odbor će biti po potrebi obavešten od strane zaposlenih u Sektoru za portfolio menadžment (kroz obaveštenja o događajima od uticaja). Istovremeno, investicioni odbor nadzire performanse klasa aktive koje čine portfolio i obezbeđuje adekvatan sistem kontrola razvijen da bi se zaštitila imovina Fonda.
  Nadležna funkcija društva – Sektor za portfolio menadžment operativno upravlja, konstruiše i modifikuje portfolio u skladu sa usvojenom Investicionom politikom. Modifikacija postojećeg portfolia vrši se konzistentno sa smernicama odobrenim od strane Investicionog odbora. Takođe, nadležna funkcija Društva – Sektor za portfolio menadžment je dužna da obavesti investicioni odbor o svim događajima na tržištu, ostvarenim i potencijalnim, koji mogu da značajno utiču na portfolio najviše 3 radna dana po evidentiranju istog.
 6. Investicioni odbor na osnovu predloga nadležnih funkcija Društva utvrđuje konačan predlog Investicione politike koju usvaja Odbor direktora. Povodi za izmenu investicione politike mogu biti, značajne promene na tržištu, usvajanje novih regulatornih okvira, identifikovanje novih rizika i sl. Društvo za upravljanje DPF redovno, prilikom svake značajne promene uslova investiranja, a najmanje jednom u tri godine, vrši reviziju svoje investicione politike.
 7. U slučaju promene investicione politike Društvo za upravljanje DPF Generali Index je dužno da najkasnije u roku od 30 dana pre dana stupanja na snagu promene investicione politike o tome obavesti članove Fonda. U obaveštenju će se navesti i razlog za promenu investicione politike kao i prognoza kako će investiciona politika uticati na prinose Fonda, odnosno prognoza uticaja promene na rizičnost portfolia fonda, stratešku alokaciju, kao i uticaj na ostale segmente investicione politike. Istovremeno, obaveštenje će sadržati ključne izmene investicione politike, kao i promenu cilja, tolerancije ka riziku, strateške alokacije i slično.
 8. Nakon promene investicione politike član ima pravo da transferiše sredstva u drugi fond u roku od 30 dana, pri čemu će Društvo snositi troškove transfera.
 9. Investicioni ciljevi su podređeni osnovnom cilju - obezbeđivanju dodatnih prihoda kao dopune državne penzije za članove fonda Generali Index. Ciljevi uključuju maksimizaciju prinosa u skladu sa preuzetim rizikom i očuvanje vrednosti u evro valuti. Istovremeno, cilj je i ostvarivanje prinosa Fonda, iznad benčmarka portfolia u periodu od 5 godina. Benčmark portfolia je sačinjen od različitih indeksa/repera za svaku investicionu kategoriju, pri čemu ponderi pojednačnih indeksa/repera reprezentuju stratešku alokaciju sredstava fonda u periodu od 3 do 5 godina. Prinos benčmarka biće usklađen za naknadu za upravljanje fondom tako što će anualizovan prinos benčmarka biti umanjen za preovlađujući procenat obračunate i naplaćene naknade za upravljanje fondom. Investicioni ciljevi stavljaju akcenat na dugoročni investicioni horizont i u tom kontekstu će se posmatrati i eventualna odstupanja prinosa od istaknutih ciljeva u kraćim vremenskim periodima.
 10. Rizik predstavlja neizvesnost u pogledu buduće vrednosti investiranih sredstava. Konzistentno modernoj portfolio teoriji, investicioni rizici se ne mogu eliminisati, već njima treba upravljati tako da budu izbalansirani sa očekivanim prinosima. Imovina fonda će biti diversifikovana tako da se svede na minimum rizik značajnih gubitaka u okviru pojedinačnih klasa aktive, pojedinačnih tipova investicija, pojedinačnih ročnosti. S tim u vezi, jedan od ciljeva sa stanovišta rizika jeste da verovatnoća dnevnog pada investicione jedinice fonda izražene u evro valuti od preko 10 evrocenti bude ispod 1%.
  Posebna pažnja će biti usmerena ka klasama aktive koje su u prethodnom periodu imale višu volatilnost prinosa od prinosa portfolia u celini. Ovo se odnosi na obveznice stare devizne štednje čije su standardne devijacije prinosa u evrima dominantno uticale na standardnu devijaciju prinosa u evrima celokupnog portfolia. Izloženost riziku je najvećim delom determinisana strateškom alokacijom sredstva Fonda.
  Imajući u vidu izabranu potpunu izloženost2 Fonda prema evro valuti, odnosno da je u pitanju evro fond , devizni rizik suštinski ne postoji.

1 U meri u kojoj to srpsko tržište evroindeksiranih hartija od vrednosti dozvoljava.
2 Uz odstupanja od nekoliko procenata ukupne imovine fonda usled činjenice da se transakcije, uplate i isplate vrše u dinarima pa se mali deo imovine drži u dinarima zarad očuvanja tekuće likvidnosti.
3 Koji je u skladu sa Zakonom obavezan da objavljuje vrednost investicione jedinice u dinarskoj protivvrednosti.

Klasa aktive Tržišni rizik4 Kreditni rizik5 Rizik likvidnosti6
Evroindeksirane državne obveznice umeren7 nizak umeren
Evroindeksirani zapisi Trezora umeren nizak umeren
Novčana sredstva i oročeni depoziti nizak umeren nizak
Generali Index umeren nizak umeren

4 Tržišni rizik se meri kroz volatilnost prinosa pojedinačnih klasa aktive, kao i portfolija u celini. Visok rizik predstavlja standardnu devijaciju prinosa višu od portfolija u celini; umeren rizik predstavlja standardnu devijaciju prinosa u rangu portfolija u celini; nizak rizik predstavlja standardnu devijaciju prinosa nižu od standardne devijacije portfolija u celini.
5 Kreditni rizik se meri u skladu sa kategorizacijom koja se vrši na nivou Generali grupe.
6 Rizik likvidnosti se meri kao vrednost likvidnosti pod rizikom za hartije koje su uključene na organizovano tržište.
7 Visok za listirane hartije.

11. Investicioni odbor je usvojio sledeću stratešku alokaciju imovine fonda, uključujući pondere za svaku klasu aktive, benčmark za svaku klasu aktive kao i benčmarak za portfolio u celini:

  Strateška alokacija Dozvoljeni opseg
Minimum Maksimum
Evroindeksirane državne obveznice 55% 60% 100%
Evroindeksirani zapisi Trezora 25%
Novčana sredstva i oročeni depoziti 12,5% 0% 25%
Ostalo u skladu sa regulatornim okvirom8 7,5% 0% 15%

 

Klasa aktive Benčmark Učešće
Evroindeksirane državne obveznice Prost cenovni indeks emitovanih EUR obveznica 60%
Evroindeksirani zapisi Trezora Prost cenovni indeks emitovanih EUR zapisa Trezora 25%
Novčana sredstva i oročeni depoziti 3M Euribor + 1% 15%
Ostalo u skladu sa regulatornim okvirom9 / 0%

8 Nekretnine, investicione jedinice otvorenih investicionih fondova, akcije na Beogradskoj berzi za koje postoji ponuda za preuzimanje po ceni izraženoj u evro valuti, investicije u inostranstvu, municipalne obveznice, korporativne obveznice i slično, u skladu sa Zakonom i Odlukama NBS,
9 Ibid.

12. Usled promena na tržištu, priliva odnosno odliva iz Fonda, kao i usled kretanja prinosa pojedinačnih klasa aktive može doći do promene učešća pojedinačnih klasa aktive u odnosu na deifnisanu stratešku alokaciju sredstava.
Društvo će najmanje jednom mesečno proveravati odstupanje trenutne strukture u odnosu na stratešku alokaciju. U slučaju odstupanja od limita strateške alokacije Društvo će u najkraćem roku pristupiti rebalansiranju portfolia. Rebalansiranje portfolia vrši se usklađivanjem sa targetima iz strateške alokacije i vršiće se na kvartalnom nivou.