Skraćeni prospekt Dobrovoljnog penzijskog fonda Delta Generali Basic

Datum rešenja NBS o davanju saglasnosti na prospekt Dobrovoljnog penzijskog fonda Delta Generali Basic 26.04.2013.
Naziv dobrovoljnog penzijskog fonda Dobrovoljni penzijski fond Delta Generali Basic
Poslovno ime društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Akcionarsko društvo za upravljanje Dobrovoljnim penzijskim fondom Delta Generali Beograd, Milentija Popovića 7b
Kastodi banka: UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
Rajićeva 27-29, 11000 Beograd
Matični broj društva 20200677

 

Napomena:
Neophodno je da sva zainteresovana lica pri donošenju odluke o učlanjenju pročitaju prospekt u kome su navedene detaljnije informacije na osnovu kojih se može steći jasna predstava o Fondu.
Uvid u prospekt može se ostvariti svakog radnog dana od 08:30 do 16:30 časova u prostorijama sedišta Društva ili preko web sajta www.penzijskifond.rs.

I Investiciona politika Fonda i pravila upravljanja rizicima

Fond Delta Generali Basic ima za cilj obezbeđivanje dodatnih prihoda kao dopune državne penzije za svoje članove. Fond je namenjen članovima koji žele optimalne prinose uz umerenu izloženost riziku, kao i zaštitu od inflacije na dugi rok.

Investicioni ciljevi su podređeni osnovnom cilju – obezbeđivanju dodatnih prihoda kao dopune državne penzije za članove fonda Delta Generali Basic. Ciljevi uključuju maksimizaciju prinosa u skladu sa preuzetim rizikom i očuvanje kupovne moći budućih isplata iz Fonda. Istovremeno, cilj je i ostvarivanje prinosa Fonda, iznad benčmarka portfolia u periodu od 5 godina. Investicioni ciljevi stavljaju akcenat na dugoročni investicioni horizont i u tom kontekstu će se posmatrati i eventualna odstupanja prinosa od istaknutih ciljeva u kraćim vremenskim periodima.

Rizik predstavlja neizvesnost u pogledu buduće vrednosti investiranih sredstava. Konzistentno modernoj portfolio teoriji, investicioni rizici se ne mogu eliminisati, već njima treba upravljati tako da budu izbalansirani sa očekivanim prinosima. Imovina Fonda će biti diversifikovana tako da se na minimum svede rizik značajnih gubitaka u okviru pojedinačnih klasa aktive, pojedinačnih tipova investicija, pojedinačnih ročnosti. S tim u vezi, jedan od ciljeva sa stanovišta rizika jeste da verovatnoća dnevnog pada investicione jedinice Fonda od preko 10 dinara bude ispod 1%. Društvo će prilikom utvrđivanja maksimalnog dnevnog gubitka portfolia Fonda koristiti procenu vrednosti pod rizikom (VaR) prema analitičkom metodu.

Posebna pažnja će biti usmerena ka klasama aktive koje su u prethodnom periodu imale višu volatilnost prinosa od prinosa portfolia u celini. Ovo se odnosi na akcije, obveznice stare devizne štednje i evrodenominovanu aktivu čije su standardne devijacije prinosa dominantno uticale na standardnu devijaciju prinosa celokupnog portfolia. Izloženost riziku je najvećim delom determinisana strateškom alokacijom sredstava Fonda.

Sredstva će se investirati u skladu sa sledećom strateškom alokacijom imovine Fonda:Dozvoljeni opseg
Strateška alokacija Minimum Maksimum
Evroindeksirane državne obveznice 20% 15% 35%
Evroindeksirani zapisi Trezora 5%
Državne RSD hartije ročnosti do 18 M 25% 30% 70%
Državne RSD hartije ročnosti preko 18 M 25%
Akcije Beogradske berze 7,5% 0% 15%
Novčana sredstva i oročeni depoziti 10% 0% 20%
Ostalo u skladu sa regulatornim okvirom1 7,5% 0% 15%

1 Nekretnine, investicione jedinice otvorenih investicionih fondova, investicije u inostranstvu, municipalne obveznice, korporativne obveznice i slično, u skladu sa Zakonom i Odlukama NBS.

Društvo će najmanje jednom mesečno proveravati odstupanje trenutne strukture u odnosu na stratešku alokaciju, kada će se razmatrati potencijalna promena taktičke alokacije imovine. Rebalansiranje portfolia će se sprovoditi usklađivanjem sa targetima iz taktičke alokacije koji će, u skladu sa očekivanim kretanjima na finansijskom tržištu i promenama makroekonomskih uslova, biti revidirani na kvartalnom nivou.

II Neto vrednost imovine Fonda

Neto vrednost imovine Fonda na dan 31.12.2012. iznosi 4.048.724.392,72 RSD.

III Struktura imovine Fonda na dan 31.12.2012.

Struktura imovine na dan 31.12.2012. Investiciona ograničenja iz investicione politike
Akcije pravnih lica sa sedištem u Republici Srbiji – 2,00%* do 15% imovine Fonda
Evro indeksirane hartije Republike Srbije

Obveznice stare devizne štednje Republike Srbije (EUR) – 6,94%*

Obveznice Republike Srbije (EUR) – 8,53%

Zapisi Trezora Republike Srbije (EUR)– 4,07%
15% - 35% imovine Fonda
Novčani depozit kod banke i sredstva na tekućem računu kod kastodi banke

NLB banka ad Beograd – 1,44%

Sredstva na tekućem računu kod UniCredit banke Srbija ad, Beograd – 24,31%
do 20% imovine Fonda
RSD hartije Republike Srbije

RSD hartije Republike Srbije ročnosti do 18M – 19,64%

RSD hartije Republike Srbije ročnosti preko 18M – 15,89%
30% - 70% imovine Fonda
Korporativne obveznice - 1,09% do 15% imovine Fonda
Ostala potraživanja - 16,09%**

*Naziv i sedište organizovanog tržišta na kom se trguje navedenim hartijama od vrednosti: Beogradska berza a.d. Beograd.
** Značajna sredstva su na dan 31.12.2012. bila u procesu saldiranja za kupljene i prodate hartije od vrednosti.

IV Prinos Fonda

Prinos od početka poslovanja (15.11.2006.) do 31.12.2012. iznosi 7,83%.

Prinos za poslednjih dvanaest meseci po kvartalima iznosi:

I kvartal (01.04.2011.–31.03.2012.): 7,63%
II kvartal (01.07.2011.–30.06.2012.): 9,64%
III kvartal (01.10.2011.–30.09.2012.): 10,75%
IV kvartal (01.01.2012.–31.12.2012.): 12,73%

Za poslednjih pet godina (03.01.2008. – 31.12.2012.): 6,04%

Napomena: Prethodno ostvareni prinosi ne mogu biti garancija budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od prethodnih. Prinosi, nezavisno od posmatranja rizičnosti ulaganja Fonda, ne pružaju potpunu informaciju o uspešnosti poslovanja.

V Naknade i troškovi

Članovima Fonda Društvo naplaćuje sledeće naknade za usluge, u skladu sa Pravilnikom o tarifi i Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifi:

1. Naknada pri uplati penzijskih doprinosa do 01.04.2012. iznosi 3% od vrednosti uplaćenih penzijskih doprinosa.
Od 01.04.2012. godine naknada pri uplati penzijskih doprinosa iznosi 2,8% od vrednosti uplaćenih penzijskih doprinosa.

Izuzetno, naknada za jednokratne i periodične uplate penzijskih doprinosa za fizička lica od 01.04.2012. iznosi:

 • od 100.001,00 RSD do 500.000,00 RSD obračunava se po stopi od 2,60% od vrednosti izvršene uplate,
 • od 500.001,00 RSD do 1.000.000,00 RSD obračunava se po stopi od 2,35% od vrednosti izvršene uplate,
 • od 1.000.001,00 RSD i više obračunava se po stopi od 2,10% od vrednosti izvršene uplate.

Izuzetno, naknada za organizatore penzijskog plana kod uplate penzijskih doprinosa od 01.04.2012. iznosi:

 • od 1.000.001,00 RSD do 2.000.000,00 RSD obračunava se po stopi od 2,60% od vrednosti izvršene uplate,
 • od 2.000.001,00 RSD do 5.000.000,00 RSD obračunava se po stopi od 2,40% od vrednosti izvršene uplate,
 • od 5.000.001,00 RSD do 8.000.000,00 RSD obračunava se po stopi od 2,20% od vrednosti izvršene uplate,
 • od 8.000.001,00 RSD i više obračunava se po stopi od 2% od vrednosti izvršene uplate.

2. Naknada za upravljanje Fondom obračunava se na obračunsku neto vrednost imovine Fonda, u procentu koji ne može biti viši od 2% godišnje, u skladu sa Pravilnikom o tarifi.

Za akumulirane sume do 600.000,00 RSD:

 • 2% obračunske neto vrednosti imovine Fonda na godišnjem nivou.

Za akumulirane sume od 600.001,00 RSD do 1.200.000,00 RSD:

 • 1,9% obračunske neto vrednosti imovine Fonda na godišnjem nivou.

Za akumulirane sume od 1.200.001,00 RSD do 3.000.000,00 RSD:

 • 1,8% obračunske neto vrednosti imovine Fonda na godišnjem nivou.

Za akumulirane sume iznad 3.000.000,00 RSD:

 • 1,7% obračunske neto vrednosti imovine Fonda na godišnjem nivou.

Ova naknada je uračunata u vrednost investicione jedinice na dnevnom nivou, tako da se sredstva članova Fonda ne umanjuju naknadno sa njihovih računa.

3. Naknada za prenos računa

Vrednost stvarnih troškova prenosa.

4. Ostale naknade

Za pružanje drugih usluga koje član posebno traži od Društva:

 • izdavanje izvoda sa individualnog računa po posebnom zahtevu,
 • izdavanje duplikata ugovora o članstvu,
 • izdavanje duplikata članske kartice Fonda kojim upravlja Društvo,
 • dodela novog PIN koda za pristup individualnom računu preko veb stranice Društva,
 • ostali zahtevi.

Maksimalni iznos troškova koje Društvo može da naplati iznosi 1.000,00 dinara po zahtevu.

VI Minimalni iznos penzijskih doprinosa u dinarima

Minimalni mesečni iznos penzijskog doprinosa je 1.000,00 dinara.

Skraćeni prospekt