Skraćeni prospekt Dobrovoljnog penzijskog fonda Generali Basic

Datum rešenja NBS o davanju saglasnosti na prospekt Dobrovoljnog penzijskog fonda Generali Basic 15.04.2016.
Naziv dobrovoljnog penzijskog fonda Dobrovoljni penzijski fond Generali Basic
Poslovno ime društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Akcionarsko društvo za upravljanje Dobrovoljnim penzijskim fondom Generali Beograd
Kastodi banka: Société Générale Banka Srbija a.d. Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b, 11070 Beograd, Srbija
Matični broj društva 20200677

 

Napomena:
Neophodno je da sva zainteresovana lica pri donošenju odluke o učlanjenju pročitaju prospekt u kome su navedene detaljnije informacije na osnovu kojih se može steći jasna predstava o Fondu.

Uvid u prospekt može se ostvariti svakog radnog dana od 08:30 do 16:30 časova u prostorijama sedišta Društva ili preko web sajta www.penzijskifond.rs.

I Investiciona politika Fonda i pravila upravljanja rizicima

Fond Generali Basic ima za cilj obezbeđivanje dodatnih prihoda kao dopune državne penzije za svoje članove. Fond je namenjen članovima koji žele optimalne prinose uz umerenu izloženost riziku, kao i zaštitu od inflacije na dugi rok.

Investicioni ciljevi su podređeni osnovnom cilju - obezbeđivanju dodatnih prihoda kao dopune državne penzije za članove fonda Generali Basic. Ciljevi uključuju maksimizaciju prinosa u skladu sa preuzetim rizikom i očuvanje kupovne moći budućim isplatama iz fonda. Istovremeno, cilj je i ostvarivanje prinosa fonda, iznad benčmarka portfolija u periodu od pet godina. Benčmark portfolija je sačinjen od različitih indeksa/repera za svaku investicionu kategoriju, pri čemu ponderi pojedinačnih indeksa/repera predstavljaju stratešku alokaciju sredstava fonda u periodu od tri do pet godina. Prinos benčmarka biće usklađen sa naknadom za upravljanje fondom tako što će anualizovan prinos benčmarka biti umanjen za preovlađujući procenat obračunate i naplaćene naknade za upravljanje fondom. Investicioni ciljevi stavljaju akcenat na dugoročni investicioni horizont, i u tom kontekstu će se posmatrati i eventualna odstupanja prinosa od istaknutih ciljeva u kraćim vremenskim periodima.

Rizik predstavlja neizvesnost u pogledu buduće vrednosti investiranih sredstava. Saglasno modernoj portfolio teoriji, investicioni rizici se ne mogu eliminisati, već njima treba upravljati tako da budu izbalansirani sa očekivanim prinosima. Imovina fonda će biti diversifikovana tako da se na minimum svede rizik od značajnih gubitaka u okviru pojedinačnih klasa aktive, pojedinačnih tipova investicija, pojedinačnih ročnosti. S tim u vezi, jedan od ciljeva sa stanovišta rizika jeste da verovatnoća dnevnog pada investicione jedinice fonda od preko 10 dinara bude ispod 1%. Društvo će prilikom utvrđivanja maksimalnog dnevnog gubitka portfolija fonda koristiti procenu vrednosti pod rizikom (VaR) prema analitičkom metodu.

Posebna pažnja će biti usmerena ka klasama aktive koje su u prethodnom periodu imale višu volatilnost prinosa od prinosa portfolija u celini. Ovo se odnosi na akcije, obveznice stare devizne štednje i evrodenominovanu aktivu čije su standardne devijacije prinosa dominantno uticale na standardnu devijaciju prinosa celokupnog portfolija. Izloženost riziku je najvećim delom determinisana strateškom alokacijom sredstava fonda.

Strateška alokacija Dozvoljeni opseg
Minimum Maksimum
Evroindeksirane državne obveznice
Evroindeksirani zapisi Trezora
17,5%
2,5%
5% 35%
Državne RSD HoV ročnosti do 18 M
Državne RSD HoV ročnosti preko 18 M
15%
40%
30% 80%
Akcije Beogradske berze 7,5% 0% 15%
Novčana sredstva i oročeni depoziti 10% 0% 20%
Ostalo u skladu sa regulatornim okvirom1 7,5% 0% 15%

1 Nekretnine, investicione jedinice otvorenih investicionih fondova, investicije u inostranstvu, municipalne obveznice, korporativne obveznice i slično, u skladu sa Zakonom i Odlukama NBS.

Društvo će najmanje jednom mesečno proveravati odstupanje trenutne strukture u odnosu na stratešku alokaciju. U slučaju odstupanja od limita strateške alokacije, Društvo će u najkraćem roku pristupiti rebalansiranju portfolija.

Rebalansiranje portfolija će se sprovoditi usklađivanjem sa targetima iz strateške alokacije i vršiće se na kvartalnom nivou.

II Neto vrednost imovine Fonda

Neto vrednost imovine fonda na dan 31.12.2015. iznosila je 7.707.182.481,17 RSD.

III Struktura imovine fonda na dan 31.12.2015.
Struktura imovine na dan 31.12.2015. Investiciona ograničenja iz investicione politike
Akcije pravnih lica sa sedištem u Republici Srbiji - 6,73%*

Aerodrom Nikola Tesla - 1,30%

Energoprojekt Holding - 1,14%

Alfa plam - 1,14%

Ostale akcije sa Beogradske berze - 3,15%
do 15% imovine Fonda
Evroindeksirane hartije Republike Srbije

Obveznice stare devizne štednje Republike Srbije (EUR) - 0,00%*

Obveznice Republike Srbije (EUR) - 16,56%
5-35% imovine Fonda
Novčani depozit kod banke i sredstva na tekućem računu kod kastodi banke

Sredstva na tekućem računu kod Societe Generale Srbija ad Beograd - 5,55%*
do 20% imovine Fonda
RSD HoV Republike Srbije

RSD HoV Republike Srbije ročnosti do 18M - 0,68%

RSD HoV Republike Srbije ročnosti preko 18M - 70,48%
30-80% imovine Fonda
Ostala potraživanja - 0,00%

*Naziv i sedište organizovanog tržišta na kom se trguje navedenim hartijama od vrednosti: Beogradska berza a.d. Beograd.

IV Prinos Fonda

Prinos od početka poslovanja (15.11.2006.) do 31.12.2015. iznosi 9,83%.

Za poslednjih pet godina (01.01.2011. - 31.12.2015.): 11,93%

Prinos za poslednjih dvanaest meseci po kvartalima iznosi:

 • I kvartal (01.04.2014. - 31.03.2015.): 12,94%
 • II kvartal (01.07.2014. - 30.06.2015.): 11,55%
 • III kvartal (01.10.2014. - 30.09.2015.): 11,76%
 • IV kvartal (01.01.2015. - 31.12.2015.): 19,05%

Napomena: Prethodno ostvareni prinosi ne mogu biti garancija budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od prethodnih. Prinosi, nezavisno od posmatranja rizičnosti ulaganja Fonda, ne pružaju potpunu informaciju o uspešnosti poslovanja.

V Naknade i troškovi

Članovima Fonda Društvo naplaćuje sledeće naknade za usluge, u skladu sa Pravilnikom o tarifi i Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifi:

1. Naknada pri uplati penzijskih doprinosa iznosi 2,8% od vrednosti uplaćenih penzijskih doprinosa.

Izuzetno, naknada za jednokratne i periodične uplate penzijskih doprinosa za fizička lica koja važi od 17.02.2016. iznosi:

 • 50.001,00 RSD do 100.000,00 RSD obračunava se po stopi od 2,00% od vrednosti izvršene uplate,
 • 100.001,00 RSD do 200.000,00 RSD obračunava se po stopi od 1,50% od vrednosti izvršene uplate,
 • 200.001,00 RSD do 400.000,00 RSD obračunava se po stopi od 1,00% od vrednosti izvršene uplate,
 • za 400.001,00 RSD i više obračunava se po stopi od 0,50% od vrednosti izvršene uplate.

Izuzetno, naknada za organizatore penzijskog plana kod uplate penzijskih doprinosa za iznose:

 • od 1.000.001,00 RSD do 2.000.000,00 RSD obračunava se po stopi od 2,60% od vrednosti izvršene uplate,
 • od 2.000.001,00 RSD do 5.000.000,00 RSD obračunava se po stopi od 2,40% od vrednosti izvršene uplate,
 • od 5.000.001,00 RSD do 8.000.000,00 RSD obračunava se po stopi od 2,20% od vrednosti izvršene uplate,
 • od 8.000.001,00 RSD i više obračunava se po stopi od 2% od vrednosti izvršene uplate.

2. Naknada za upravljanje fondom obračunava se na obračunsku neto vrednost imovine fonda, u procentu koji ne može biti viši od 2% godišnje, u skladu sa Pravilnikom o tarifi.

Za akumulirane sume do 600.000,00 RSD:

 • 2% od obračunske neto vrednosti imovine fonda na godišnjem nivou;

Za akumulirane sume od 600.001,00 RSD do 1.200.000,00 RSD:

 • 1,9% od obračunske neto vrednosti imovine fonda na godišnjem nivou;

Za akumulirane sume od 1.200.001,00 RSD do 3.000.000,00 RSD:

 • 1,8% od obračunske neto vrednosti imovine fonda na godišnjem nivou;

Za akumulirane sume iznad 3.000.000,00 RSD:

 • 1,7% od obračunske neto vrednosti imovine fonda na godišnjem nivou.

Ova naknada je uračunata u vrednost investicione jedinice na dnevnom nivou, tako da se sredstva članova fonda ne umanjuju naknadno sa njihovih računa.

3. Naknada za prenos računa

Naknada za prenos računa u fond kojim upravlja drugo društvo za upravljanje je vrednost stvarnih troškova prenosa.

U slučaju prenosa računa između fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Generali, troškovi prenosa se ne naplaćuju.

4. Ostale naknade

Za pružanje drugih usluga koje član posebno traži od Društva:

 • izdavanje izvoda sa individualnog računa po posebnom zahtevu,
 • izdavanje duplikata ugovora o članstvu,
 • izdavanje duplikata članske kartice fonda kojim upravlja Društvo,
 • dodela novog PIN koda za pristup individualnom računu preko veb-stranice Društva,
 • ostali zahtevi.

Maksimalni iznos troškova koje Društvo može da naplati iznosi 1.000,00 dinara po zahtevu.

VI Minimalni iznos penzijskih doprinosa u dinarima

Minimalni mesečni iznos penzijskog doprinosa je 1.000,00 dinara.

Skraćeni prospekt