Investiciona jedinica

Investiciona jedinica predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini Fonda i menja se sa promenom neto vrednosti imovine Fonda.

Član pri uplati doprinosa uvek kupuje investicione jedinice.

  • Vrednost investicione jedinice je indikator uspešnosti poslovanja fonda (Posebno napominjemo da investiciona jedinica kao pokazatelj uspešnosti poslovanja penzijskog fonda posmatrana izolovano od imovine fonda ne daje kompletnu sliku o radu fonda.)
  • Vrednost investicione jedinice se dnevno objavljuje u štampi (tiraž preko 100.000 dnevne novine Politika) i na internet stranici društva za upravljanje www.penzijskifond.rs).
  • Vrednost investicione jedinice se menja u zavisnosti od kretanja cena hartija od vrednosti i druge imovine u koju je uložen novac fonda.

Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom na individualnom računu člana fonda (penzijskog plana) svakodnevno evidentira broj i vrednost investicionih jedinica za tog člana i svakodnevno vrši obračun broja investicionih jedinica i utvrđuje njihovu vrednost.

Primer investicione jedinice

15.11.2006. 01.08.2014.
Vrednost investicione jedinice RSD 1.000,00 RSD 1.901,76
Kupili ste 15.11.2006. za sumu od RSD 10.000 + do 2,8% naknada pri uplati doprinosa (RSD 280 u ovom slučaju ) 9,72 (IJ)
Ukupno (IJ) na dan 01.08.2014. 9,72 (IJ)
Ukupno (RSD) na dan 01.08.2014. RSD 18.485,10