Branko Pavlović

Član Odbora direktora Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

Branko PavlovićRođen je 19. juna 1972. godine. Diplomirao je 1997. godine je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizirao je aktuarstvo 2009. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Karijeru u kompaniji Generali Osiguranje Srbija započeo je 2000. godine. Pridruženi član Izvršnog odbora je od 2007. godine, odgovoran za informacione tehnologije, procese i aktuarstvo. Od 2012. član je Izvršnog komiteta sa istim nadležnostima. 2014. godine nadležnost mu je pored IT-a i aktuarstva, proširena na štete, preventivu i sprečavanje prevara u osiguranju, a 2015. godine na logistiku.

Prestižnu licencu Narodne banke Srbije za ovlašćenog aktuara stekao je 2008. godine i ovu funkciju je obavljao u kompanijama Generali Osiguranje Srbija ADO Beograd, Generali Reosiguranje Srbija ADO, Generali Osiguranje a.d. Podgorica i Generali Životna osiguranja a.d. Podgorica.

U periodu od 2010. do 2011. godine bio je predsednik Upravnog odbora Doma zdravlja Jedro u Beogradu, a nakon toga imenovan je za člana Odbora direktora i Izvršnog direktora Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Generali.

Predsednik je Udruženja aktuara Srbije, predsednik komisije za aktuarstvo Udruženja osiguravača Srbije, sudski veštak za aktuarstvo i član Saveta Međunarodnog udruženja aktuara (Council of International Actuarial Association).