Član Upravnog odbora Društva

Branko Pavlović, član Upravnog odbora Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

Branko PavlovićRođen je 19. juna 1972. godine. Diplomirao je 1997. godine je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizirao je aktuarstvo 2009. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Karijeru u kompaniji Generali Osiguranje započeo je 2000. godine. Pridruženi član Izvršnog odbora je od 2007. godine, odgovoran za informacione tehnologije, procese i aktuarstvo. Od 2012. član je Izvršnog komiteta sa istim nadležnostima.

Prestižnu licencu Narodne banke Srbije za ovlašćenog aktuara stekao je 2008. godine i ovu funkciju obavlja u kompanijama Generali Osiguranje a.d.o. Beograd, Generali Reosiguranje a.d.o. Beograd, Generali Osiguranje a.d. Podgorica i Generali Životna osiguranja a.d. Podgorica.

U periodu od 2010. do 2011. godine bio je predsednik Upravnog odbora Doma zdravlja Jedro u Beogradu, a nakon toga imenovan je za člana Investicionog odbora Generali Osiguranja a.d.o. Beograd.

Uz redovne poslovne aktivnosti, predsednik je Udruženja aktuara Srbije i član Međunarodnog udruženja aktuara (International Actuarial Association).