Društvo za upravljanje

Generali, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, prvo je društvo osnovano u Srbiji koje je 08.09.2006. godine od Narodne banke Srbije dobilo dozvolu za rad. Po ugledu na mnoge zemlje u svetu, i naša država je pristupila reformi penzijskog sistema i uvedena je mogućnost uplata doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove.

Na ovaj način građani, koji žele da dodatno obezbede prihode u starosti, mogu sami ili posredstvom svojih poslodavaca, da uplaćuju doprinose i štede za svoju penziju. Generali društvo upravlja sa dva penzijska fonda:

  • Generali Basic – konzervativni, balansirani dobrovoljni penzijski fond čiji je investicioni cilj apresijacija sredstava u dugom vremenskom periodu
  • Generali Index – konzervativni dobrovoljni penzijski fond čiji je investicioni cilj očuvanje vrednosti imovine u evro protivvrednosti

Generali, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, osnovalo je Generali Osiguranje, jedan od lidera na tržištu osiguranja u Srbiji i zajednička kompanija Delta Holdinga i Generali grupe (Đenerali grupe). S tradicijom od 180 godina Generali grupa je jedna od vodećih svetskih osiguravajućih kompanija koja posluje na pet kontinenata u 68 zemalja sveta i zapošljava oko 85.000 ljudi. U 2010. godini Generali grupa je u oblasti osiguranja ostvarila preko 73 milijardi evra premije (www.generali.com).

Principi poslovanja dobrovoljnih penzijskih fondova različiti su od poslovanja osiguravajućih društava u oblasti štednih životnih osiguranja. Sredstva osiguranika koji uplaćuju premiju životnog osiguranja nisu odvojena od imovine tih društava. Kod dobrovoljnih penzijskih fondova celokupna imovina fonda je potpuno odvojena od imovine društva za upravljanje i isključivo je vlasnišvo članova fonda, srazmerno njihovim ulaganjima. Shodno tome, članovima fonda je omogućeno da dnevno prate vrednost svog uloga, a prinos koji se ostvari u potpunosti se pripisuje individualnim računima članova fonda.

Akcionarsko društvo za upravljanje Dobrovoljnim Penzijskim Fondom Generali, Beograd

Adresa Vladimira Popovića 8, 11070 Novi Beograd
Telefon +381 (0)11 20 11 764
E-mail penzijskifond@generali.rs
Matični broj 20200677
PIB 104610460
Broj Rešenja o izdavanju dozvole za radi upravljanje Fondom G-br 8072 od 08.09.2006.
Kastodi banka Societe Generale banka Srbija a,d, Beograd, Bul. Zorana Đinđića 50a/b, 11070 Novi Beograd